Sepetinizde ürün bulunmamaktadır

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA BİLDİRİMİMİZ
 
Değerli Müşterilerimiz,
Özlenir Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Firma” veya “Firmamız”) olarak, siz müşterilerimizle kurduğumuz ilişkilerimiz esnasında elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde toplamakta, işlemekte ve tam bir gizlilikle muhafazasını sağlamak üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız.
Firmamız tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu, bu verilerinizin işlenme sebepleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, toplanma yöntemi ve tüm bu işlemleri yapmamızın hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklarınızı işbu Aydınlatma Bildirimi kapsamında aşağıda bilginize sunuyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Kişisel verileriniz, siz müşterilerimizi ayırt edici ve belirlenebilir kılan her türlü kişisel bilginizi ifade etmektedir. Bu kapsamda, Firmamız tarafından aşağıdaki bilgileriniz (bunlar ile sınırlı olmamak üzere) işlenebilmektedir:
 • Ad-Soyad,
 • TC kimlik numarası,
 • Adres bilgileri,
 • E-posta adresi,
 • Telefon numarası,
 • Doğum tarihi,
 • Facebook hesabınız ve bu hesaptaki bilgileriniz vb.
 •  
Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz?
Firmamız, kişisel verilerinizi:
 1. Firmamızdan talep ettiğiniz hizmetleri size sunabilmek, bu kapsamda özellikle satın aldığınız ürünleri size ulaştırabilmek;
 2. Sipariş ettiğiniz ürünlerimiz ile ilgili şikayet, iade, değişim ve sair taleplerinizle ilgili olarak sizlerle iletişim kurabilmek ve müşteri hizmetlerimizi etkin biçimde sağlayabilmek;
 3. Sizlere sunduğumuz hizmetlerimizin kalitesini artırabilmek;
 4. Çeşitli kampanyalar oluşturabilmek;
 5. Tercihlerinize özgülenmiş kampanyalarımız hakkında sizlere bilgi verebilmek;
 6. Ticari faaliyetlerimizin geliştirilmesi için çeşitli istatistiki verileri çıkarabilmek;
 7. Yasal ve/veya idari yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek;
 8. Talep ettiğiniz ve açıkça rıza gösterdiğiniz hallerde sadakat kart üyeliğinizi (JEANSLAB CARD, DIESEL CARD) tesis ve buna bağlı üyelik işlemlerinizi takip edebilmek
  amaçlarıyla toplar, işler ve muhafaza eder. Kişisel verileriniz, işlenme amaçları için gerekli olan süre ve her hâlükârda ilgili mevzuatta belirtilen süre boyunca ve de yalnızca bu amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenir ve muhafaza edilir.
Kişisel verileriniz bu amaçlarla Mağazalar Koordinatörlüğü, Mali İşler / Muhasebe, Bilgi Teknolojileri ve Ürün Birimleri tarafından işlenir.

Kişisel Verilerinizi Firmamızın Dışında Kimlerle ve Neden Paylaşırız?
Firmamız, kişisel verilerinizi Kanun’da ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve bu mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak Firmamız harici üçüncü kişilere aktarabilmektedir.
Bu kapsamda kişisel verilerinizi, talep ettiğiniz hizmetleri size sunabilmek; satın aldığınız ürünlerimiz ile ilgili şikayet, iade, değişim ve sair taleplerinizle ilgili olarak sizlerle iletişim kurabilmek ve müşteri hizmetlerimizi etkin biçimde sağlayabilmek; vergisel ve hukuki yükümlülüklerimiz başta olmak üzere ticari faaliyetlerimizi yerine getirebilmek ve Firmamızın ticaret, pazarlama ve reklam faaliyetlerini geliştirebilmek amacıyla, Türkiye’de yerleşik kişilere ve/veya kurumlara, ifa yardımcıları, grup şirketleri ve ticari ilişki içinde bulunduğu üçüncü kişilere aktarıyor, sınıflandırıyor ve işliyoruz. Kişisel verilerinizi bu surette üçüncü kişilere aktarmadan önce de, ilgili kişilerden gerekli gizlilik taahhütlerini ve güvenceleri sunmalarını talep ediyoruz.   
Bununla birlikte, mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, ilgili resmi ve idari kurumlara ya da yargı mercilerine kişisel verilerinizi aktarmamız gerekebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz? Hukuki Sebeplerimiz Neler?
Firmamız:
 1. Mağazalarımızdan, web sitemizden ve bayilerimizden gerçekleştirdiğiniz alışverişleriniz esnasında paylaştığınız fatura ve teslimat bilgileriniz,
 2. Mağazalarımızda ve www.jeanslab.com.tr web sitemizde doldurduğunuz sadakat programı (JEANSLAB CARD, DIESEL CARD) üyelik formlarında yer alan diğer bilgileriniz, 
 3. Özlenir Giyim San. Ve Tic. A.Ş. İstiklal Cad. No:77 Beyoğlu adresine ulaşan talepleriniz ve/veya şikayetleriniz,
 4. jeanslab@jeanslab.com.tr e-posta adresine ulaşan talepleriniz ve/veya şikayetleriniz,
 5. web sitemizi ziyaretiniz esnasında topladığımız IP (internet protokol) adresleri ve web logları, çerezler (cookies) ve piksel etiketleri Kanunlarda açıkça öngörülen hallerden olmasına,
 6. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olmasına,
 7. Firmamızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına,
 8. Temel haklarınıza ve hürriyetlerinize zarar vermemek kaydıyla, Firmamızın meşru menfaati için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olmasına ve
 9. Açık rıza vermenize
 dayanan hukuki sebepler çerçevesinde topluyoruz ve işliyoruz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?
Siz müşterilerimizin, kişisel verilerinizin:
 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 5. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini, yok edilmesini isteme,
 6. Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilmeye ilişkin haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenerek münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
hakları bulunmaktadır.

Yukarıda sayılan bu haklarınızı, www.jeanslab.com.tr web sitemizde bulunan iletişim formları aracılığıyla veya www.jeanslab.com.tr web sitemizde bulunan iletişim bilgilerimiz üzerinden ilgili talebinizi belirtmek suretiyle Firmamıza ileterek her zaman kullanabilirsiniz.
Talepleriniz Firmamızca en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.
 

ÖZLENİR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mersis No                   : 0804003066800016
İletişim Bilgileri         
Adres                          : İstiklal Cad. No:77 Beyoğlu
Telefon                       : 0212 245 59 60
Email                          : jeanslab@jeanslab.com.tr

 
 
Bu site ProjeSoft E-Ticaret sistemleri ile hazırlanmıştır.